WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«ОТЧЕТ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, УЧЕБНАТА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТА ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРЕЗ 2013 ГОД. 1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ИНСТИТУТА ПО ...»

-- [ Страница 1 ] --

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН - Отчет 2013 г. 1

ОТЧЕТ

ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, УЧЕБНАТА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

НА ИНСТИТУТА ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ПРЕЗ 2013 ГОД.

1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ИНСТИТУТА ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И

ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

1.1. Преглед на изпълнението на целите (стратегическа и оперативни) и оценка на постигнатите резултати в съответствие с мисията и приоритетите на ИБЕИ, утвърдени от ОС на БАН при структурните промени през 2010 Стратегическата цел на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН се определя от заложената при основаването на Института мисия.

Като национален център за изучаване и опазване на биоразнообразието в България ИБЕИ осигурява високо равнище на научни изследвания и компетентност по обществено значими въпроси в областта на: теоретичните и приложните аспекти на биоразнообразието, екологията, опазването на околната среда и устойчивото ползване на биологичните ресурси. ИБЕИ подготвя висококвалифицирани кадри в областта на ботаниката, микологията, зоологията, паразитологията, хидробиологията, екологията, мутагенезата от околната среда, консервационната биология, еволюционната биология и др. ИБЕИ осигурява научна информация и методична помощ с цел подпомагане на държавните институции при вземане на управленчески решения, оказва експертна помощ на структурите на гражданското общество, представя страната в Европейското изследователско пространство в областите на неговата компетентност.

Постигнатите резултати съответстват на политиките и програмите от "Стратегическите направления и приоритети на БАН през периода 2009-2013 г.", на националните и международните програми за научни изследвания в областта на биоразнообразието, екологията и опазването на околната среда, мисията и приоритетите на ИБЕИ:

- изучаване, опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие и екосистемите в условията на глобална промяна;

- устойчиво, рационално и пълноценно използване на биологичните ресурси (включително генетичните ресурси);

- оценка на екологичния риск и разработване на подходи за намаляване на риска;

- Оценка на качеството на околната среда и въздействията върху нея;

- Биомониторинг на околната среда.

1.2. Връзка с политиките и програмите от приетите от ОС на БАН на 23.03.2009г.

”Стратегически направления и приоритети на БАН през периода 2009-2013г.” Проблематиката на Института е определена от стратегията и основните политики на БАН за периода до 2013 год., както и програмите, съставляващи тези политики, които имат за цел да издигнат ролята и авторитета на Академията в процесите за изграждане на общество и икономика, базирани на знания, в частност:

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН - Отчет 2013 г. Политика 1: "Науката – основна двигателна сила за развитие на националната икономика и общество, базирани на знания".

Програма 1.2. “Устойчиво развитие, рационално и ефективно използване на природните ресурси”.

Програма 1.4.“Човешки и научен потенциал за икономика и общество, базирани на знания”.

Програма 1.5. „Информационно, експертно и оперативно обслужване на българската държава и общество“.

Програма 1.6. „Качествено и конкурентоспособно обучение“.

Политика 2: „Научен потенциал и изследователска инфраструктура – част от Европейското изследователско пространство“.

Програма 2.2. „Изучаване на климата, Земята и Космоса“ Програма 2.3. „Качество на живота и интердисциплинарни изследвания на човека и живата природа“.

Проблематиката на Института е в съответствие и с редица документи: национални Приоритетите на ФНИ към МОН; Национална стратегия за биологично разнообразие;

Закон за биологичното разнообразие; Закон за защитените територии; Закон за горите;

Закон за водите; на Европейския съюз - Климатични промени, Управление на природните ресурси; Инструменти за устойчиво развитие: № 1 Здраве, № 2 – храни и безопасност на храните, № 6 – Околна среда; „Опазване и подобряване на околната среда за настоящите и бъдещи поколения”, Седма рамкова програма на ЕС за изследване и развитие, Директивата за природните местообитания и дивата флора и фауна (92/43/EEC) и Директивата за птиците (2009/147/ЕС), Рамковата Директива за морска стратегия (2008/56/ЕС), Директивата за оценка и управление на риска от наводнения (2007/60/ЕС); Рамковата Директива за Водите (2010/60/ЕС); Стратегия на ЕС за района на р. Дунав (COM(2010) 715/4); Стратегията за биоразнообразие до г. на ЕС; СМО (Protection of other natural resources and improved environmental quality;

Mitigation of natural disasters); WHO (Effects of sulfur dioxide on vegetation: critical levels);

съответства на приоритетите на ООН - Climate changes, ФАО (UNFAO), СЗО (UNWHO) (Въздействие на рисковите фактори, формиращи начина на живот-Безопасност на храните), Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата; Стратегическия план за биоразнообразие 2011-2020 г. (CBD COP10, Нагоя); Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (1979), дъщерни директиви 1999/30, 2002/3, 2008/ 50) и решения (81/462, 86/277, 98/686) и др.; Бернската конвенция; Бонската конвенция, Конвенцията за борба с опустиняването;Международна програма Растителност, Конвенция за противодействие на промяна на климата и др.

1.3. Извършени дейности във връзка с точка 1.2.

Съществено място в дейността на ИБЕИ заема изучаването, рационалното и ефективно използване на природните ресурси: характеризирането на биологичното разнообразие и природните местообитания на екосистемно, видово и вътревидово ниво с акцент върху слабо проучени защитени природни територии и защитените Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН - Отчет 2013 г. зони от “Натура 2000”, както и слабо опознати на територията на страната групи организми; възникване, еволюция и поддържане на биологичното разнообразие в страната.

Съобразено с приоритетите на Европейския съюз се извършва оценка на основните фактори за загуба на биоразнообразие в условията на глобална промяна: загуба и фрагментация на местообитания; емисии от замърсители в околната среда;

прекомерна експлоатация на биологичните ресурси; промени в земеползването, урбанизация и развитие на инфраструктурата, поява на чуждите за българската флора и фауна инвазивни видове - търсят се подходи и методи за отстраняване или смекчаване на негативните въздействия, за адаптиране към и ограничаване въздействието им върху местните съобщества, както и ограничаване на щетите от масовото им размножаване и разпространение. Внимание се отделя и на редките и застрашени организми и техните местообитания, с цел тяхното възстановяване и опазване.

Проследява се влиянието на климатичните промени върху биологичното разнообразие.

Изследванията от мониторингов характер на различни екосистеми, свързани с подбор на индикаторни видове и индекси, играят важна роля при типологизацията, класификацията и опазването на тези екосистеми чрез прилагане на интердисциплинарен подход.

ИБЕИ разполага с експертен капацитет за оценка на природозащитния статус на видове, природните местообитания и екосистеми, за разработка на планове за управление на целеви за опазване обекти (популации, съобщества, местообитания). В рамките на проекти с национално и международно финансиране, екипи от специалисти в ИБЕИ провеждат комплексни екосистемни изследвания мониторинг на различни типове екосистеми, изграждане на екологични мрежи;

екология на съобществата и консервационна биология; анализ на жизнеността на популациите; биологичен мониторинг; еко- и генотоксикология, генетичен мониторинг и прогнозиране на отдалечените генетични последици; стратегии за защита стабилността на генома; адаптация и „адаптивен отговор”; моделиране и прогнозиране разпространението на редки, застрашени и инвазивни видове при различни сценарии за екологични промени; търсят се пътища и средства за интегрирано опазване на дивата природа при промени в околната среда с естествен и антропогенен характер (климатични промени, замърсяване, фрагментация от земеползването и др.).

Един от основните приоритети в стратегията за развитие на Института е привличане на млади хора в утвърдени и нови области на изследвания, както и създаването на условия за успешна научна работа и реализация на младите учени чрез осигуряване на съвременна материална база и възможности за използване на съвременни подходи в научните изследвания; организиране на обучителни семинари и осъществяване на контакти с водещи специалисти и обучение чрез провеждане на специализации, стажове и познавателни посещения във водещи европейски и световни институти, университети, лаборатории и колекции, в рамките на кратко- и средносрочни специализации по различни програми, както и обучение на млади хора от други страни в ИБЕИ.

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН - Отчет 2013 г. 1.4. Полза/ефект за обществото от извършените дейности по точка 1.3.

Знанията за биоразнообразието, биоресурсите и екосистемите са от ключово значение за социално-икономическото развитие на Република България. Българското природно наследство и знанията за това богатство са предпоставка и обект на познавателен и екологичен туризъм с голям потенциал за развитие. Научните знания за биоразнообразието и функционирането на екосистемите са важна предпоставка за развитие на екологосъобразна енергетика и транспорт, съвременно земеделие, животновъдство, горско стопанство, рибовъдство и аквакултури, разширяване суровинната база за фармацевтичната и козметичната промишленост. Оценката на екологични рискове, мониторингът на околната среда (ОС), оценката на въздействието от човешки дейности върху ОС и прогнози за нейното състояние са предпоставка за вземане на правилни управленчески решения и оказване експертна помощ на структурите на гражданското общество.

Богатството на биологичното разнообразие и екосистемите изисква специфичен научен подход за компетентно изучаване, с познаване на специфичните условия във всяко местообитание, съобразен с различните физикогеографски, климатични и биогеографски условия на страната.

1.5. Взаимоотношения с институциите Основни и/или потенциални потребители на научния продукт на ИБЕИ са Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и неговите регионални структури (РИОСВ с Регионални Лаборатории, Дирекции на националните паркове, Басейнови дирекции - БД, Изпълнителната агенция по околна среда - ИАОС); Министерство на земеделието и храните с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), Държавна агенция за горите (ДАГ) и нейните регионални структури, Национална служба за растителна защита (НСЗР); Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на правосъдието; стопански субекти, свързани с проблемите на околната среда (развитие на туризма, построяване на алтернативни енергийни мощности – ветрогенераторни паркове, малки ВЕЦ, фотоволтаични паркове и др.).

ИБЕИ-БАН оказва методична и експертна помощ в дейността на местните държавни органи/институции; областни и общински власти; ВУЗ, българските училища, както и на неправителствени организации.Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
 Похожие работы:

«КРАСНАЯ КНИГА – ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ ФЛОРЫ Статья посвящена итогам ведения Красной книги Рязанской области. Проведено сравнение двух ее изданий – 2002 и 2011 годов. Рассматриваются группы таксонов, традиционно относящихся к ботаническому разделу. Показано качественное отличие двух изданий: если количественно списки различаются незначительно – 191 и 193 вида соответственно, то качественно они различаются на 73 вида. Кроме того, 55 видов, сохранившихся во втором издании, сменили свой...»

«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ВРАЧЕЙ СТАЦИОНАРНОГО ПРОФИЛЯ Павлодар 2008 УДК ББК Россинский Ю. А., Семке В.Я., Асланбекова Н.В. Качество жизни и психическое здоровье врачей стационарного профиля. - Павлодар. – 2008. – 319 с. ISBN 9965 В настоящей монографии представлены результаты исследования качества жизни, психического здоровья врачей стационарного профиля (на примере репрезентативной выборки из числа стационарных врачей северно-восточного региона Республики Казахстан), а также...»

«УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО Уральская экологическая компания _ Б.М. Чичков ноября 2011 г. 12 ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ По государственному контракту № 2011.18278 от 28 июля 2011 г. по теме: организация и выполнение мероприятия по организации и проведению мониторинговых исследований объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Омской области (по объектам растительного мира: Таврический, Исилькульский, Крутинский, Азовский немецкий национальный районы Омской...»

«NanoMed 2009 – 6-я Международная конференция по нанобиомедицине Германия, Берлин 4–6 марта 2009 6-я Международная конференция по нанобиомедицине NanoMed 2009 пройдет в Белинской клинике Шарите. В программе — обсуждение широкого круга вопросов, связанных с применением нанотехнологий в медицине и биологии. Место проведения — Большой лекционный зал Берлинской клиники Шарите (Charite Hospital). Организаторами конференции выступают два ведущих германских нанотехнологических общества: cc-NanoChem e....»

«ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ для поступающих на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в 2014 году Направление подготовки 06.06.01 Биологические науки Профиль подготовки 03.02.01 Ботаника Астрахань – 2014 г. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Содержание программы ориентирует аспирантов и соискателей на познание причинностей (закономерностей) группирования растений, свойств и качеств группировок, путей к управлению ими (улучшению и увеличению их производительности,...»

«ДУХ ЛИЧНОСТИ ВЕЧЕН: во власти винограда и вина. Воспоминания коллег и учеников о профессоре П. Т. Болгареве К 110-летию со дня рождения Павла Тимофеевича Болгарева (1899–2009 гг.) Краснодар 2011 Павел Тимофеевич БОЛГАРЕВ ПОДВИГ УЧЕНОГО: память о нем хранят его ученики и мудрая виноградная лоза УДК 634.8(092); 663.2(092) ББК 000 П56 Рецензенты: А. Л. Панасюк – доктор технических наук, профессор (Всесоюзный НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности РАСХН), М. В. Гернет –...»

«А.Г. Козленко, В.В. Додь Слово к учителю Сборник предназначен для проведения мониторинга качества общего среднего образования по биологии учащихся 10-х классов общеобразовательных учебных заведений по результатам их обучения в основной школе. Н.Ю. Матяш, Задания составлены в соответствии с действующей программой по биологии для 7–9-х классов общеобразовательных учебных заведений (Программа для общеобразовательных учебных заведений. Биология. 7–11 классы. – К.: Ирпень: Перун, 2005). Пособие...»

«Уважаемые коллеги, партнеры, друзья, представляем Вашему вниманию информационные сообщения за май 2007 г. Надеемся, что Вы почерпнете много полезной и нужной информации. Коллектив КУЦ СКС СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА: Агрономия: Лимонник – Забытая лиана. Опыт передовых фермеров: Надо больше думать Химические методы защиты зерновых. Народные головой и оптимистично смотреть в будущее. методы защиты растений. Выращивание зеленого Школа менеджмента: Как научиться управлять чеснока. временем? Животноводство:...»

«ЛУННЫЙ СВЕТ НА ЗАРЕ Лики и маски однополой любви http://www.1gay.ru – все книги по психологии гомосексуализма ЛУННЫЙ СВЕТ НА ЗАРЕ. Лики и маски однополой любви. - М.: Олимп; ООО Фирма Издательство ACT, 1998. -496с.; ил. ISBN 5-7390-0761-5 (Олимп) ISBN 5ACT) Книга Лунный свет на заре. Лики и маски однополой любви посвящена некогда запретной теме однополого секса. Многие десятилетия гомосексуализм в России был уголовно наказуем. После перестройки на читателя обрушилась разнообразная, порой...»

«Экология: Шпаргалка Коллектив авторов 2 Книга Коллектив авторов. Экология: Шпаргалка скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! 3 Книга Коллектив авторов. Экология: Шпаргалка скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Коллектив авторов Экология: Шпаргалка 4 Книга Коллектив авторов. Экология: Шпаргалка скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! 1. МЕСТО ЭКОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В настоящее время термин экология стал часто...»


 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.