WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«ОТЧЕТ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, УЧЕБНАТА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТА ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРЕЗ 2011 ГОД. 1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ИНСТИТУТА ПО ...»

-- [ Страница 1 ] --

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН - Отчет 2011 г. 1

ОТЧЕТ

ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, УЧЕБНАТА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

НА ИНСТИТУТА ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ПРЕЗ 2011 ГОД.

1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ИНСТИТУТА ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И

ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

1.1. Преглед на изпълнението на целите (стратегическа и оперативни) и оценка на постигнатите резултати в съответствие с мисията и приоритетите на ИБЕИ, утвърдени от ОС на БАН при структурните промени през 2010 Стратегическата цел на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН се определя от заложената при основаването на института мисия. Като национален център за изучаване и опазване на биоразнообразието в България ИБЕИ осигурява високо равнище на научни изследвания и компетентност по обществено значими въпроси в областта на: теоретичните и приложните аспекти на биоразнообразието, екологията, опазването на околната среда и устойчивото ползване на биологичните ресурси. ИБЕИ подготвя висококвалифицирани кадри в областта на ботаниката, микологията, зоологията, паразитологията, хидробиологията, екологията, мутагенезата от околната среда, консервационната биология, еволюционната биология и др. ИБЕИ осигурява научна информация и методична помощ с цел подпомагане на държавните институции при вземане на управленчески решения, оказва експертна помощ на структурите на гражданското общество, представя страната в Европейското изследователско пространство в областите на неговата компетентност.

Постигнатите резултати съответстват на политиките и програмите "Стратегически направления и приоритети на БАН през периода 2009-2013 г." (приети от ОС на БАН на 23.03.2009 г.), на националните и международните програми за научни изследвания в областта на биоразнообразието, екологията и опазването на околната среда, мисията и приоритетите на ИБЕИ (утвърдени от ОС на БАН при структурните промени през 2010 г.) и са:

- изучаване, опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие и екосистемите в условията на глобална промяна;

- устойчиво, рационално и пълноценно използване на биологичните ресурси (включително генетичните ресурси);

- оценка на екологичния риск и разработване на подходи за намаляване на риска;

- Оценка на качеството на околната среда и въздействията върху нея;

- Биомониторинг на околната среда.

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН - Отчет 2011 г. 1.2. Визия за развитието на ИБЕИ и приоритети за периода 2013-2015 г.

Визията за развитието на ИБЕИ в периода 2013-2015 се основава на знанията за биоразнообразието, биоресурсите и екосистемите, които са методична основа за изпълнението на проекти с международно и национално финансиране и възложени задачи от ведомства и организации: МОСВ, МЗХ и стопански субекти, свързани с проблемите на околната среда (развитие на туризма, построяване на алтернативни енергийни мощности – ветрогенераторни паркове, малки ВЕЦ, фотоволтаични паркове и др.); Държавна агенция за горите и нейните регионални структури; Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури; Национална служба за растителна защита и др.

Важно значение имат и пилотните проекти съгласно вътрешно-институционални договори (финансирани от бюджетна субсидия). Проектите с външно финансиране могат да бъдат спечелени и изпълнявани само при наличие на научен капацитет, който се изгражда и поддържа от бюджетната субсидия. Спечелените и изпълнявани проекти с финансиране извън пряката бюджетна субсидия са показател за ефективността на вложените бюджетни средства.

Изпълнението на програмата за годината се осъществява чрез подписването на нови проекти по основните приоритети на национално ниво:

- Управление и устойчиво използване на биологичните ресурси: горскостопански дървесни видове и други ползвания на горите; лечебни растения; диворастящи плодове и гъби; риба; ловностопански видове бозайници и птици (използвани също и за нуждите на ловния туризъм); ресурсно-значими безгръбначни животни – охлюви, раци, скариди и др.; генетични ресурси за нуждите на биотехнологиите и селекцията.

- Здравословна жизнена среда, качество на живота и небиологични природни ресурси:

добре опазените и пълноценно функциониращи екосистеми ни осигуряват високо и съобразено с европейските норми качество на живот.

- Природозащитно образование и възпитание, основани на съвременни знания, включително и тези на регионално ниво. Привеждане на знанията за природата на достъпен за широката публика език.

- Опазване на българската природа. Резултати, получени с експертното участие на учени от БАН, са в основата на създаването и поддържането на Национална екологична мрежа “НАТУРА`2000”; Национална мрежа от защитени територии;

Националната стратегия за биологичното разнообразие, утвърдена от Министерския съвет през 1999 г. и Национален план за биологичното разнообразие; защитата на видовете, уредена от Закона за биоразнообразието (2002), Закона за рибарството и аквакултурите (2001), Закона за лечебните растения (2000) и Закона за лова (2000);

изпълнение на задълженията по международни конвенции, по които Република България е страна и др.1.3. Връзка с политиките и програмите от приетите от ОС на БАН на 23.03.2009г.

”Стратегически направления и приоритети на БАН през периода 2009-2013г.” Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН - Отчет 2011 г. Проблематиката на Института е определена от стратегията и основните политики на БАН за периода до 2013 год., както и програмите, съставляващи тези политики, които имат за цел да издигнат ролята и авторитета на Академията в процесите за изграждане на общество и икономика, базирани на знания, в частност:

Политика 1: "Науката – основна двигателна сила за развитие на националната икономика и общество, базирани на знания".

Програма 1.2. “Устойчиво развитие, рационално и ефективно използване на природните ресурси”.

Програма 1.4.“Човешки и научен потенциал за икономика и общество, базирани Програма 1.5. „Информационно, експертно и оперативно обслужване на българската държава и общество“.

Програма 1.6. „Качествено и конкурентоспособно обучение“.

Политика 2: „Научен потенциал и изследователска инфраструктура – част от Европейското изследователско пространство“.

Програма 2.2. „Изучаване на климата, Земята и Космоса“ Програма 2.3. „Качество на живота и интердисциплинарни изследвания на човека и живата природа“.

Проблематиката на Института е в съответствие и с редица държавни документи:

Приоритетите на НФ „Научни изследвания“ към МОМН; Национална стратегия за биологично разнообразие; ОП „Околна среда”; Закон за биологичното разнообразие;

Закон за защитените територии; Закон за горите; Закон за водите; съответства на приоритетите на ООН (Climate changes); ФАО; СЗО (Въздействие на рисковите фактори, формиращи начина на живот -Безопасност на храните), ЕС - (Climate change, Natural resource management, Marine environment; Tools for sustainable development: № Здраве, № 2 – храни и безопасност на храните, № 6 – Околна среда), Дирекция по околна среда (EDG) към Европейската Комисия, „Опазване и подобряване на околната среда за настоящите и бъдещи поколения”, съответства и Директивата за природните местообитания и дивата флора и фауна (92/43/EEC), Бернската конвенция; Бонската конвенция, Седма рамкова програма; СМО (Protection of other natural resources and improved environmental quality; Mitigation of natural disasters); WHO (Effects of sulfur dioxide on vegetation: critical levels); Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, 1979; дъщерни директиви 1999/30, 2002/3, 2008/ 50) и решения (81/462, 86/277, 98/686) и др.; Конвенция за биоразнообразието; Конвенция за борба с опустиняването; Конвенция за противодействие на промяна на климата; ICP Vegetation - UNECE (Международна програма Растителност) и др.

1.4. Извършени дейности във връзка с точка 1.3.

Съществено място в дейността на ИБЕИ заема изучаването, рационалното и ефективно използване на природните ресурси: характеризирането на биологичното разнообразие и природните местообитания на екосистемно ниво, на видово и вътревидово ниво с акцент върху слабо проучени защитени природни територии и защитените зони от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН - Отчет 2011 г. “Натура 2000”, както и слабо опознати на територията на страната групи организми;

възникване, еволюция и поддържане на биологичното разнообразие в страната.

Съобразено с приоритетите на Европейския съюз се извършва оценка на основните фактори за загуба на биоразнообразие в условията на глобална промяна: загуба на местообитания и фрагментация; климатични промени; емисии от замърсители в околната среда; прекомерна експлоатация на биологичните ресурси; промяна в земеползването, урбанизация и развитие на инфраструктурата, поява на чуждите за българската флора и фауна инвазивни видове. Търсят се подходи и методи за отстраняване или смекчаване на негативните въздействия, за ограничаване на тяхното въздействие върху местните съобщества, както и ограничаване на щетите от масовото им размножаване и разпространение. Внимание се отделя и на редките и застрашени организми и техните местообитания, с цел възстановяването и опазването им.

Проследява се влиянието на климатичните промени върху биологичното разнообразие.

Изследванията от мониторингов характер на различни екосистеми, свързани с подбор на индикаторни видове и индекси, играят важна роля при типологизацията и опазването на тези екосистеми чрез прилагане на интердисциплинарен подход.

ИБЕИ разполага с експертен капацитет за оценка на природозащитния статус на видове, природни местообитания и екосистеми, за разработка на планове за управление на целеви за опазване обекти. В рамките на проекти с национално и международно финансиране, екипи от специалисти в ИБЕИ провеждат комплексни екосистемни изследвания - мониторинг на различни типове екосистеми, изграждане на екологични мрежи; екология на съобществата и консервационна биология; анализ на жизнеността на популациите; екотоксикология и биологичен мониторинг; генотоксикология, генетичен мониторинг и прогнозиране на отдалечените генетични последици;

стратегии за защита стабилността на генома; адаптация и „адаптивен отговор”;

моделиране и прогнозиране разпространението на редки, застрашени и инвазивни видове при различни сценарии за екологични промени; търсят се начини за интегрално опазване на дивата природа при промени в околната среда с естествен и антропогенен характер (климатични промени, антропогенно замърсяване, фрагментация от транспортната инфраструктура, земеползване и др.).

Един от основните приоритети в стратегията за развитие на Института е привличане на млади хора, както и създаването на условия за успешна научна работа и реализация на младите учени чрез осигуряване на съвременна материална база и възможности за използване на съвременни подходи в научните изследвания;

организиране на обучителни семинари и осъществяване на контакти с водещи специалисти, посещения във водещи европейски и световни лаборатории и колекции.

През 2011 г. в ИБЕИ са преминали обучение 3 специализанти от Университета в Барселона, Испания (по програмата Еразмус).

1.5. Полза/ефект за обществото от извършените дейности по точка 1.4.Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
 Похожие работы:

«УПРАВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ФГБОУ ВПО Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина 159357-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPHES Проект финансируется при поддержке Европейской Комиссии. Содержание данной публикации/материала является предметом ответственности автора и не отражает точку зрения Европейской Комиссии. УДК 338 ББК 65.32 У67 ISBN 978-5-906069-84-9 Управление биологическими ресурсами сельских территорий / А. В. Емельянов [и др.]; под ред. А. Шверк....»

«2 ВВЕДЕНИЕ Самообследование филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского в г. Мелеузе (Республика Башкортостан) проведено в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации. Самообследование проведено с 01...»

«Челябинск 2013 1 Содержание I. Анализ работы МБУДОД ЦДЭ за 2012-2013 учебный год _ 3 1. Анализ выполнения основных задач деятельности ЦДЭ в 2012-2013 учебном году 3 2. Анализ организации учебно-воспитательного процесса в ЦДЭ в 2012-2013 учебном году 9 3. Анализ программного обеспечения учебно-воспитательного процесса в 2012-2013 учебном году _ 11 4. Работа с семьей 16 5. Анализ состояния содержания воспитания в ЦДЭ _ 17 6. Анализ управления педагогическим персоналом ЦДЭ 19 7. Методическое...»

«ФИЛОСОФИЯ НАУКИ Выпуск 12 Феномен сознания Москва 2006 УДК 100.3 ББК 15.13 Ф 56 Ответственный редактор доктор филос. наук И.П.Меркулов Рецензенты доктор филос. наук В.И.Аршинов доктор филос. наук В.Н.Порус Ф 56 Философия науки. Вып. 12: Феномен сознания. — М., 2006. — 234 с. В книге представлен ряд новых результатов исследований современных российских философов – сотрудников Института философии РАН – по проблеме сознания. В силу тесной интеграции всех без исключения когнитивных способностей...»

«МОГУТОВА ГОРА И ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ Подорожник Под ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора Тольятти: Кассандра 2013 2 Авторский коллектив Абакумов Е.В., Бакиев А.Г., Васюков В.М., Гагарина Э.И., Евланов И.А., Лебедева Г.П., Моров В.П., Пантелеев И.В., Поклонцева А.А., Раков Н.С., Розанов А.Ю., Розенберг Г.С., Рощевский Ю.К., Саксонов С.В., Сенатор С.А., Сидякина Л.В., Таранова А.М., Файзулин А.И., Чихляев И.В. УДК 502 (470.43) Могутова гора и ее окрестности. Подорожник / Под ред. С.В. Саксонова и С.А....»

«- Наши теологические чтения завершают большое празднование дней славянской письменности и культуры здесь в нашем университете и в городе и это тоже хорошая давняя традиция которая установилась здесь на кафедре теологии когда со своими докладами, сообщениями выступлениями, выступают наши теологи. И по сегодняшней нашей программе, нам предстоит послушать выступления и наших гостей и наших студентов и преподавателей по тематике связанной действительно с теологией. Я призываю всех достаточно...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О РЫБОЛОВСТВЕ И СОХРАНЕНИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ Принят Государственной Думой 26 ноября 2004 года Одобрен Советом Федерации 8 декабря 2004 года (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 260-ФЗ, 20.04.2007 N 57-ФЗ) Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Основные понятия В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 1) водные биологические ресурсы (далее -...»

«МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ 2-Е ИЗДАНИЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ В 3 томах 3 Перевод с английского канд. биол. наук В. П. Коржа, канд. биол. наук Н.В. Сониной, канд. биол. наук Н. М. Руткевич, канд. биол. наук Г. И. Эйснер, Т. Д. Аржановой, Г. В. Крюковой, А. В. Никашина под редакцией акад. Г. П. Георгиева, д-ра биол. наук Ю.С. Ченцова Москва 1994 4 ББК 28.070 М75 УДК 576.32/36 Издание выпущено в счет дотации, выделенной Комитетом РФ по печати Авторы: Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж., Рэфф...»

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ СНЕЖНОГО БАРСА (Uncia uncia) В КАЗАХСТАНЕ г. Астана, 2011 ИСПОЛНИТЕЛИ: Алматова Д. Т. Проект Правительства РК/ГЭФ/ПРООН Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия в казахстанской части Алтае-Саянского экорегиона, эксперт Байдавлетов Р. Ж. Институт зоологии МОН РК, зоолог Грачев Ю. А. Институт зоологии МОН РК, зоолог Дюйсекеев Б. З. Комитет лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК, Начальник Управления животного мира, представитель CITES в...»


 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.