WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 ||

«P/No.: 3828FB3204A СОДЕРЖАНИЕ Подготовка к использованию Установка и меры безопасности Инструкции по установке и подаче питания Oсновные элементы конструкции ...»

-- [ Страница 9 ] --

Кез келген ауіпті басын алу шін мият арап нсауларды орындаыз.

Бл белгі ауіпті жадайды басын алу шін рылыны дрыс олданбау жадайларын крсетеді.

Назар аударыыз!

Ол ртке, рылыны бзылуына, ыса тйыталуа немесе жанып кетуі жадайына келуі ммкін.

рылыны трасыз жерде пайдаланбаыз.

Пешті астыны жаына тат басып кетуі ммкін.

Ол пешті пішініні не сырты Бірінші рет олдананда, рылы (сіресе ыздырыш ысып транда), ыздырыш жне баса ішкі бірліктер ысып кетіп оларды иісі шыады не белгілі шу пайда болады.

айшы крсеткіштері болмаса, рылыны еркін олдана аласыз.

Орнату жнінде нсау жне тока осу рылыны оны айналасында еш ауіптік жо жне ол жерде ауа жасы аламсып тратын жерге орнатыыз.

KAZAKHSTAN

олдануды жалпы сипаттамалары Негізгі корпус 1. алып ттасы 2. амырды илеуге арналан алаша аратып олданыыз) 3. алыпты негізі 4. Шпиндель (амыр илегішті алашасын айналдырады) Сйытыа арналан лшеуіш шыная: клемі - 230 мл белгілеген жадайлара сай тамапен жмыс істеуге арналан ауіпсіз зат немесе заттарды Жмыс істеу блігі Нан пісіру немесе амырды дайындау рдісіні аяталуына дейінгі алан уаытты крсетеді.

2. Бадарламалау индикаторы.

Онда тадалан бадарламаа сйкес кейін индикация крінбей кетеді.

3. Бадарлама тадау:

CПEЦИAЛЬHЫЙ (АРНАЙЫ)

ФРАНЦУЗCКИЙ (ФРАНЦУЗДЫ)

TЫKBEHHЫЙ(АСАБА) CMETAHHЫЙ (АЙМАТЫ) PЖAHOЙ (АРА) КУЛИЧ(СОБАЛА) 4. Пісіруді басару тймешігі.

Ашы, орташа немесе ара абыша тсін алу шін олданылады.

р жетеге атысты пайдалану нсауы Нан пісіру жетесі (ОРЫС ЗІРЛЕУ, НЕГІЗГІ, МАМАНДАНУ, ФРАНЦУЗ, ЖЫЛДАМ)

KAZAKHSTAN