WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 ||

«ДОМАШНИЙ АРЕСТ КАК МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ...»

-- [ Страница 6 ] --

36. Савчук, Т.А. Сущность домашнего ареста как меры пресечения в уголовном процессе Республики Беларусь / Т.А. Савчук // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел МВД Республики Беларусь : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дню бел. науки, Минск, 23 янв. 2009 г. / М-во внутр. дел. Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск :

Акад. МВД Респ. Беларусь, 2009. – С. 310–311.

37. Савчук, Т.А. Основания применения домашнего ареста в качестве меры пресечения / Т.А. Савчук // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь : тез. докл. Междунар.

науч.-практ. конф., Минск, 30 июня 2010 г. / М-во внутр. дел. Респ. Беларусь, Акад. МВД ; под ред. В.Б. Шабанова. – Минск : Акад. МВД, 2010. – С. 302–303.

38. Савчук, Т.А. К вопросу об ответственности за нарушение меры пресечения в виде домашнего ареста / Т.А. Савчук // Актуальнi проблеми юридичноi науки : зб. тез. мiжнар. наук. конф. «Десятi осiннi юридичнi читання», Хмельницький, 18–19 листоп. 2011 р. : у 4 част. – Хмельницький : Видавн. Хмельницького ун-ту управлiння та права, 2011. – Част. четверта. – С. 134–136.

39. Савчук, Т.А. Некоторые аспекты применения и исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста / Т.А. Савчук // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 5 апр. 2012 г. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2012. – С.157–158.

40. Савчук, Т.А. Домашний арест в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Беларусь и Украины / Т.А. Савчук // Актуальні проблеми юридичноі науки : зб. тез. Мiжнар. наук. конф. «Одинадцяті осiннi юридичнi читання», Хмельницький, 23–24 листоп. 2012 р. – Хмельницький : Видавн.

Хмельницького ун-ту управління та права, 2012. – С. 84–86.

41. Савчук, Т.А. Запрет общения как сопровождающая домашний арест мера: законодательство и практика применения / Т.А. Савчук // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 4 апр. 2013 г. – Минск :

Акад. МВД Респ. Беларусь, 2013. – С. 272–273.

42. Савчук, Т.А. Дискуссионные вопросы исчисления срока домашнего ареста в качестве меры пресечения / Т.А. Савчук // Актуальні проблеми юридичноі науки : зб. тез. Мiжнар. наук. конф. «Дванадцятi осiннi юридичнi читання», Хмельницький, 8–9 листоп. 2013 р. : у 4 част. – Хмельницький :

Хмельницький ун-т управління та права, 2013. – Част. четверта. – С. 115–116.

РЭЗЮМЭ

Хатні арышт як мера стрымання ў крымінальным працэсе Ключавыя словы: крымінальны працэс, меры працэсуальнага прымусу, меры стрымання, хатні арышт, ізаляцыя, абмежаванне правоў асобы.

Мэтай дысертацыйнага даследавання з'яўляецца аналіз прававога рэгулявання хатняга арышту, выяўленне праблем, якія ўзнікаюць пры яго ўжыванні, і выпрацоўка прапаноў па ўдасканаленні крымінальнапрацэсуальнага закона Рэспублікі Беларусь, накіраваных на пашырэнне выкарыстання дадзенай меры стрымання.

Метады даследавання. Метадалагічную аснову даследавання складаюць агульнанавуковыя і спецыяльныя навуковыя метады пазнання: аналіз, сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, гісторыка-прававой, параўнальна-прававы, канкрэтнасацыялагічны і інш.

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Навуковая навізна атрыманых вынікаў заключаецца ў тым, што ўпершыню праведзена даследаванне тэарэтыкапрыкладных праблем прымянення і выканання меры стрымання ў выглядзе хатняга арышту. Сфармулявана ўяўленне аб прававой прыродзе хатняга арышту і прапанавана яго разгорнутае вызначэнне. Выяўлены асаблівасці прыняцця рашэння аб прымяненні дадзенай меры стрымання і вызначаны ўмовы, неабходныя для яе абрання. Асветлены праблемныя пытанні парадку прымянення хатняга арышту і яго працэсуальнага афармлення, рэкамендаваны шляхі да іх вырашэння. Прааналізаваны меры, якія суправаджаюць хатні арышт, і абгрунтавана іх дыферэнцыяцыя. Распрацавана працэдура выканання хатняга арышту, вызначана кола суб'ектаў і спосабы ажыццяўлення нагляду за асобамі, да якіх прымяняецца дадзеная мера стрымання. На аснове атрыманых высноў прапанаваны шляхі ўдасканалення крымінальна-працэсуальнага закона і практыкі яго прымянення ў дадзенай сферы праваадносін.

Ступень выкарыстання або рэкамендацыі па выкарыстанні, вобласць прымянення. Вынікі даследавання ўкаранёны ў навучальны працэс і практычную дзейнасць. Прапановы па ўдасканаленні крымінальна-працэсуальнага закона, сфармуляваныя ў праекце закона «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Крымінальна-працэсуальны кодэкс Рэспублікі Беларусь», могуць быць рэалізаваны ў нарматворчай дзейнасці заканадаўчых органаў.

РЕЗЮМЕ

Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе Ключевые слова: уголовный процесс, меры процессуального принуждения, меры пресечения, домашний арест, изоляция, ограничение прав личности.

Целью диссертационного исследования является анализ правового регулирования домашнего ареста, выявление проблем, возникающих при его применении, и выработка предложений по совершенствованию уголовнопроцессуального закона Республики Беларусь, направленных на расширение использования данной меры пресечения.

Методы исследования. Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специальные научные методы познания: анализ, синтез, индукция и дедукция, историко-правовой, сравнительно-правовой, конкретно-социологический и др.

Полученные результаты и их новизна. Научная новизна полученных результатов заключается в том, что впервые проведено исследование теоретикоприкладных проблем применения и исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста. Сформулировано представление о правовой природе домашнего ареста и предложено его развернутое определение. Выявлены особенности принятия решения о применении данной меры пресечения и определены условия, необходимые для ее избрания. Освещены проблемные вопросы порядка применения домашнего ареста и его процессуального оформления, рекомендованы пути их решения. Проанализированы меры, сопровождающие домашний арест, и обоснована их дифференциация. Разработана процедура исполнения домашнего ареста, определен круг субъектов и способы осуществления надзора за лицами, к которым применяется данная мера пресечения. На основе полученных выводов предложены пути совершенствования уголовнопроцессуального закона и практики его применения в данной сфере правоотношений.

Степень использования или рекомендации по использованию, область применения. Результаты исследования внедрены в учебный процесс и практическую деятельность. Предложения по совершенствованию уголовнопроцессуального закона, сформулированные в проекте закона «О внесении дополнений и изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь», могут быть реализованы в нормотворческой деятельности законодательных органов.

RESUME

House Arrest as a Preventive Measure in the Criminal Procedure Key words: criminal procedure, measures of criminal procedural coercion, preventive measure, house arrest, isolation, restriction of individual rights.

The object-matter of research is to analyze legal regulation of house arrest, to identify the related problems and to develop proposals to improve the Criminal Procedure Law of the Republic of Belarus aimed at increasing the use of this measure.

Methods of research. Methodological basis of research is formed by general and special scientific methods of knowledge: analysis, synthesis, induction and deduction, historical-legal, comparative-legal, specifically sociological, etc.

The results obtained and their novelty. Scientific novelty of the results is that for the first time a study of theoretical and applied problems of application and enforcement of preventive measures in the form of house arrest has been done. The conception of the legal nature of house arrest has been outlined and its extensive definition has been given. Peculiarities of the decision-making process concerning the application of this measure have been described and circumstances leading to this preventive measure have been defined. Problems of applying the house arrest and its procedural implementation have been highlighted, ways to address them being recommended. Measures accompanying the house arrest have been analyzed, their differentiation has been justified. A procedure for the execution of house arrest has been worked out, the circle of people and methods of supervising individuals under this preventive measure have been identified. The obtained conclusions make it possible to propose ways to improve the criminal procedural law and its practical application in the given field of legal matter.

Degree or recommendations for use, area of application. The results have been introduced into the teaching process and practice. The proposals for improving the criminal procedural law formulated by the draft law «On amendments and additions to the Criminal Procedure Code of the Republic of Belarus» can be implemented in the related activities of legislative bodies.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 ||
 Похожие работы:

«Оптимизация радиационной защиты при контроле облучения персонала ПУБЛИКАЦИИ МАГАТЭ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ МАГАТЭ В соответствии со статьей III своего Устава Агентство уполномочено устанавливать нормы безопасности для защиты от ионизирующих излучений и обеспечивать применение этих норм в мирной деятельности в ядерной области. Связанные с регулирующей деятельностью публикации, посредством которых МАГАТЭ устанавливает нормы и меры безопасности, выпускаются в Серии норм...»

«Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт будет безупречно служить Вам долгие годы – ведь мы создали его с помощью инновационных технологий, которые облегчат Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в привычных приборах. Потратьте немного времени на чтение, чтобы получить максимальную пользу от своей покупки. АКСЕССУАРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В интернет-магазине AEG Вы сможете найти все необходимое для того, чтобы все ваши приборы AEG сверкали чистотой и радовали...»

«Решения компании Cisco Systems по обеспечению безопасности корпоративных сетей (издание II) ‰‡ ВВЕДЕНИЕ....................................................................................3 ТЕРМИНОЛОГИЯ..............................................................................3 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ..................»

«Лекция 1-2: Базовые понятия ИИ Терминология. Философские аспекты проблемы систем ИИ (возможность существования, безопасность, полезность). История развития систем ИИ. Лекционные занятия - 4 ч. Цель преподавания дисциплины В современном мире прогресс производительности программиста практически достигается только в тех случаях, когда часть интеллектуальной нагрузки берут на себя компьютеры. Одним из способов достигнуть максимального прогресса в этой области, является искусственный интеллект,...»

«27 ноября Залы (Halls) Зал C4 (Hall C4) Зал A1 (Hall A1) Зал C1 (Hall C1) Зал A2 (Hall A2) Зал A3 (Hall A3) Зал B1 (Hall B1) Зал C2 (Hall C2) Зал C3 (Hall C3) Зал B2 (Hall B2) Зал B3 (Hall B3) Зал B4 (Hall B4) Зал C5 (Hall C5) Зал C6 (Hall C6) Зал B5 (Hall B5) Зал B6 (Hall B6) 8.00 - 10.00 Регистрация, приветственный кофе (Registration, welcome coffee) 10.00 - 12.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД, ЗАЛ 13, ЭТАЖ 3 (CONFERENCE OPENING, KEYNOTE, HALL 13, 3rd FLOOR) 12.00 - 13.30 Обед...»

«PocketBook A10 Руководство пользователя Содержание Меры предосторожности Условия хранения, транспортировки и использования Обслуживание Радиочастотная безопасность Утилизация Внешний вид и элементы управления Вид спереди Элементы управления и индикаторы Технические характеристики Приступая к работе Зарядка аккумулятора Установка micro SD карты Включение и начальная настройка Жесты управления Интерфейс Использование экранной клавиатуры Передача данных Настройка сетевых подключений Об Устройстве...»

«РУКОВОДСТВА № NS-G-2.2 ПУБЛИКАЦИИ МАГАТЭ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ МАГАТЭ В соответствии со статьей III своего Устава Агентство уполномочено устанавливать нормы безопасности для защиты от ионизирующих излучений и обеспечивать применение этих норм в мирной деятельности в ядерной области. Связанные с регулирующей деятельностью публикации, посредством которых МАГАТЭ устанавливает нормы и меры безопасности, выпускаются в Серии норм безопасности МАГАТЭ. Эта серия охватывает ядерную...»

«С.В. Копейкина УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ Конспект лекций Рекомендовано Методическим советом по качеству образовательной деятельности ДВГУПС в качестве учебного пособия Хабаровск Издательство ДВГУПС 2013 УДК 338.47:656.7 (075.8) ББК У 375я73 К 658 Рецензенты: Кафедра Экономика и управление на транспорте ТОГУ (заведующий кафедрой доктор экономических наук, профессор И.В. Калашникова) Начальник информационно-аналитического отдела Управления государственного авиационного...»

«ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 1) природные объекты - земля, поч­вы, недра, воды, леса, растительный и животный мир, экологические системы, атмосферный воздух, климат и озоновый слой Земли, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле; 2) окружающая среда - совокупность природных объектов в их взаимодействии; 3) биологическое разнообразие -...»

«Проблемы защиты информации Характеристика угроз и способы защиты от них Криптографическая защита и биометрия Электронная цифровая подпись Стеганография А. Соколов, О. Степанюк Защита от компьютерного терроризма Справочное пособие БХВ-Петербург Арлит 2002 Содержание 5 Введение ГЛАВА 1. Современное состояние информационной безопасности 13 Опасность информационных войн и кибератак 15 Анализ компьютерных преступлений 22 Вирусные атаки 25 Взлом парольной защиты операционных систем 30 Типовые способы...»


 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.